1. INLEIDING
 
1.1. U kunt toegang hebben tot de meeste gebieden van deze website nike air max 2017 schoenen zonder uw gegevens te registreren bij ons. Bepaalde delen van deze website staan ​​alleen voor u open als u zich registreert.
 
1.2 We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment herzien door deze publicatie bij te werken. U dient deze Website van tijd tot tijd te controleren om de dan geldende voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina's van deze website zijn te vinden. Als u geen nieuwe algemene voorwaarden wenst te accepteren nadat we u hiervan op de hoogte hebben gesteld, mag u deze website niet blijven gebruiken.
 
 
 
2. BESTELLING VAN ONS
 
2.1 U wordt geacht een bestelling bij ons te plaatsen door te bestellen via ons online betaalproces. Als onderdeel van ons afrekenproces krijgt u de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren. We sturen u een orderbevestiging met details over de producten die u hebt besteld.
 
2.2 Onze aanvaarding van een bestelling vindt plaats wanneer we de status van de bestelling wijzigen in afwachting. We sturen u per e-mail een verzendbevestiging. Wanneer we de bestelling verzenden, wordt het koopcontract gemaakt, zelfs als uw betaling onmiddellijk is verwerkt, tenzij we u hebben laten weten dat we uw bestelling niet accepteren of als u uw bestelling hebt geannuleerd.
 
2.3 We kunnen weigeren een bestelling te accepteren:
 
waar goederen niet beschikbaar zijn;
waar we geen toestemming voor uw betaling kunnen krijgen;
als er een prijs- of productbeschrijvingsfout is geweest; of
als u niet voldoet aan de geschiktheidscriteria die zijn uiteengezet in onze algemene voorwaarden.
 
3. PRIJZEN
 
3.1 Onze prijzen zijn exclusief BTW, omdat we niet zijn geregistreerd voor btw.
 
3.2 Waar wij afzonderlijk kosten in rekening brengen voor verpakking, vervoer en verzekering en andere relevante kosten, zijn de toepasselijke tarieven vastgelegd in onze specifieke prijsstructuur die elders op deze website wordt getoond.
 
 
 
4. BETALING: VISA-kaart
Om met creditcard te betalen, dient u uw volledige naam in te voeren (zorg ervoor dat de naam van de ontvanger van de bestelling hetzelfde is als de naam van de eigenaar op de creditcards) het kaartnummer, verificatienummer (CVV, dat een drie nummers op de achterkant van uw creditcard), vervaldatum en uw factuurgegevens.
 
 
 
5. LICENTIE
 
5.1 U mag uittreksels van deze website afdrukken en downloaden voor uw eigen gebruik op de volgende basis:
 
geen documenten of gerelateerde afbeeldingen op deze website zijn op enigerlei wijze gewijzigd;
geen afbeeldingen op deze website worden afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruikt;
elk van onze kennisgevingen van copyright en handelsmerken en deze toestemmingsmelding verschijnen in alle exemplaren.
5.2 Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle materiaal op deze website (inclusief maar niet beperkt tot foto's en grafische afbeeldingen) eigendom van ons of onze licentiegevers. Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden is het gebruik van uittreksels van deze website anders dan in overeenstemming met clausule 5.1 hierboven voor enig doel verboden. Als u een van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden overtreedt, wordt uw toestemming om deze website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u alle gedownloade of afgedrukte uittreksels van deze website onmiddellijk vernietigen.
 
5.3 Onderhevig aan clausule 5.1, mag geen enkel deel van deze website worden gereproduceerd of opgeslagen in een andere website of worden opgenomen in openbare of particuliere elektronische opzoeksystemen of -diensten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
5.4 Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze voorwaarden zijn voorbehouden.
 
 
 
6. DIENSTTOEGANG
 
6.1 Hoewel wij ernaar streven dat deze Website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk als deze Website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.
 
6.2 Toegang tot deze website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle.
 
 
 
7. BEZOEKERSMATERIAAL EN GEDRAG
 
7.1 Afgezien van persoonlijk identificeerbare informatie die valt onder het Privacybeleid, wordt materiaal dat u verzendt of plaatst op deze Website beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. We hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Wij en onze genomineerden zijn vrij om dergelijk materiaal en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere daarin belichaamde zaken te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.
 
7.2 Het is verboden materiaal op deze Website te plaatsen of te verzenden naar:
 
dat is bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, oproerig, beledigend, pornografisch, beledigend, aanzetten tot rassenhaat, discriminerend, dreigend, schandalig, opruiend, godslasterlijk, in strijd met vertrouwen, in strijd met privacy of die ergernis of ongemak kan veroorzaken ;
waarvoor u niet alle benodigde licenties en / of goedkeuringen hebt verkregen;
die gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wet of de rechten van een derde partij zou schenden, in het VK of enig ander land in de wereld; of
wat technisch schadelijk is (inclusief, zonder beperking, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).
7.3 U mag de Website niet misbruiken (inclusief, zonder beperking, door hacking).
 
7.4 We zullen volledig samenwerken met alle wetshandhavingsautoriteiten of gerechtelijke bevelen die ons vragen of opdragen de identiteit bekend te maken of iemand op te sporen die materiaal plaatst dat in strijd is met de artikelen 7.2 of 7.3.
 
 
 
8. LINKS VAN EN VAN ANDERE WEBSITES
 
8.1 Koppelingen naar websites van derden op deze website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze website. We hebben niet al deze websites van derden gecontroleerd en hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. We geven daarom geen goedkeuring of doen geen uitspraken over hen, of enig materiaal dat daar wordt gevonden, of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit toegang te krijgen tot websites van derden die aan deze Website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.
 
8.2 Als u naar deze website wilt linken, mag u dit alleen doen op basis van het feit dat u naar de startpagina van deze website linkt en deze niet repliceert, en aan de volgende voorwaarden voldoet:
 
u de grootte of het uiterlijk van het logo niet verwijdert, vervormt of anderszins wijzigt;
u maakt geen frame of andere browser- of randomgeving rond deze website;
u impliceert op geen enkele manier dat wij andere producten of diensten dan de onze onderschrijven;
u stelt uw relatie met ons niet verkeerd voor en presenteert ook geen andere onjuiste informatie over ons;
u gebruikt op geen enkele andere wijze handelsmerken die op deze website worden weergegeven zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
u linkt niet vanaf een website die niet het eigendom van u is; en
uw website bevat geen inhoud die onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of op een andere manier niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om het in dit artikel 8.2 verleende recht te schrappen wegens schending van deze voorwaarden en om alle maatregelen te nemen die wij gepast achten.
8.3 U zult ons volledig schadeloos stellen voor enig verlies of enige schade die wij of een van onze groepsmaatschappijen zouden kunnen lijden of hebben opgelopen als gevolg van uw schending van clausule 8.2.
 
 
 
9. REGISTRATIE
 
9.1 Om u te registreren op deze website moet u ouder zijn dan achttien jaar.
 
9.2 Elke registratie is slechts voor één gebruiker. We staan ​​niet toe dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord deelt met andere personen, noch met meerdere gebruikers in een netwerk.
 
9.3 De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van eventueel verstrekte wachtwoorden berust bij u en als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen.
 
9.4 We kunnen uw registratie onmiddellijk opschorten of annuleren naar ons redelijk oordeel of als u een van uw verplichtingen onder deze algemene voorwaarden overtreedt.
 
 
 
10. DISCLAIMER
 
10.1 Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, garanderen wij niet de juistheid en volledigheid van het materiaal op deze Website. We kunnen het materiaal op deze website of de daarin beschreven producten en prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Het materiaal op deze website kan verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.
 
10.2 Het materiaal op deze website wordt geleverd zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. Dienovereenkomstig, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, bieden wij u deze website op basis van het feit dat wij alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden uitsluiten (inclusief, maar niet beperkt tot, de voorwaarden die wettelijk zijn gesteld voor een bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en bekwaamheid) die, behalve voor deze algemene voorwaarden, van invloed kan zijn op deze Website.
 
 
 
11. AANSPRAKELIJKHEID
 
11.1 Wij, elke andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of leveren van deze website), en onze groepsmaatschappijen en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen, sluiten elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit. voor enig bedrag of soort verlies of schade dat kan resulteren in u of een derde (inclusief maar niet beperkt tot enig direct, indirect, bestraffend of vervolgschade of schade, of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met bedrijfsonderbrekingen en ongeacht of deze onrechtmatig is (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), contract of anderszins) in verband met deze Website op enigerlei wijze of in verband met het gebruik, onvermogen om gebruik of de resultaten van gebruik van deze Website, websites gelinkt aan deze Website of het materiaal op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens r andere eigendommen op grond van uw toegang tot, gebruik van of het browsen op deze website of het downloaden van materiaal van deze website of websites die zijn gekoppeld aan deze website.
 
11.2 Niets in deze algemene voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor
 
overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (zoals deze term wordt gedefinieerd door de Unfair Contract Terms Act 1977);
fraude;
onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie; of (iv) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.
11.3 Als uw gebruik van materiaal op deze website resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, neemt u alle kosten daarvan op zich.
 
11.4 U stemt ermee in ons volledig te vrijwaren, te verdedigen en te houden, en onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, vrij te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit een schending van de algemene voorwaarden door u, of uw gebruik van deze website, of het gebruik door een andere persoon die uw registratiegegevens gebruikt.
 
 
 
12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
 
12.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving. Geschillen die ontstaan ​​in verband met deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.
 
12.2 We garanderen niet dat materialen / artikelen te koop op de Website geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk. Het is verboden om toegang te krijgen tot de website vanuit gebieden waar de inhoud illegaal of onwettig is. Als u deze website bezoekt vanuit locaties buiten het Verenigd Koninkrijk, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.
 
 
 
13. DIVERSEN
 
 
13.1 U mag uw rechten onder deze algemene voorwaarden niet toewijzen, in sublicentie geven of anderszins overdragen
 
13.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig wordt bevonden, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverminderd van kracht blijven.
 
13.3 Alleen de partijen bij deze algemene voorwaarden kunnen proberen deze te handhaven op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.